درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  راهنمای عملی فرآیند ترموفرمینگ (اصول شک لدهی، طراحی قالب، رفع عیوب و شبیه سازی)

 • نام ناشر :

  همراه علم

 • دسته بندی :

  فنی و مهندسی

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9786009679676
 • تاریخ نشر : 1396-09-14
 • تعداد صفحات: 122
تعداد :
قیمت(تومان): 20,000
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان
مواد پلیمری با داشتن خواص ویژه و ب ینظیری چون؛ نسبت استحکام به وزن بالا، عایق الکتریسیته،
مقاومت به خوردگی، خواص سایشی خوب، قابلیت شک لدهی، گستر هی وسیع در تنوع خواص مکانیکی، امروزه
یکی از مه مترین مواد مهندسی شمرده م یشوند. همچنین با توجه به گسترش استفاده از مواد پلیمری ب هعنوان
ماد های مهندسی و جایگزین شدن آن بجای مواد قدیم یتر مثل فلزات، چوب، سنگ و غیره در بسیاری از
کاربردها، رو شهای جدیدی نیز برای شک لدهی این مواد به محصول نهایی با هندس هی دلخواه ابدا عشده
است. در این میان ترموفرمینگ یا شک لدهی گرمایی، یکی از رو شهای معمول برای شک لدهی این مواد است
که در ده هی 1960 ابدا عشده است. این کتاب با نگرشی مهندسی و کاربردی سعی دارد تا مفاهیمی مناسب
و جامع، از این فرآیند برای مهندسین و طراحان شاغل در این زمینه، تولیدکنندگان محصولات ترموفرمینگ و
همچنین پژوهشگرانی که در این زمینه تحقیق م یکنند، ارائه نماید. پس از معرفی این فرآیند در فصل آغازین،
و آشنایی با انواع رو شهای آن در فصل دوم، اصول بنیادین و نحوه طراحی فرآیند که بر کیفیت محصول
نهایی موثراند، در فصل سوم موردبحث قرار م یگیرند. در فصل چهارم، انواع پلیمرهایی که قابلیت ترموفرمینگ
کردن رادارند به همراه، شرایط فرآیند کردن آ نها، گنجاند هشده است. طراحی قالب ب هعنوان ابزار اصلی فرآیند
ترموفرمینگ یکی از مه مترین و حسا سترین بخ شهای تولید با این روش است که مه مترین اصول طراحی
قالب ترموفرمینگ از جدیدترین مقالات و کتب در این زمینه نیز در فصل پنجم آورده شده است. در فصل
ششم به بررسی انواع عیوب و علت آ نها، که ممکن است در محصول ترموفرمینگ پدید آید و همچنین نحوه
رفع آ نها پرداخته شده است. در فصل آخر یک مدل شبی هسازی صحیح و معتبر با داد ههای تجربی، ارائ هشده تا
طراحان فرآیند ترموفرمینگ، با داشتن این مدل بتوانند پی شبینی دقیقی از توزیع ضخامت، نسبت کشش ماده
و سایر پارامترهای تولیدرا قبل از هرگونه هزین های برای طراحی قالب داشته باشند.

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×