درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار

 • نام ناشر :

  همراه علم

 • دسته بندی :

  Management

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9786009136230
 • مترجم :

  بهروزنصرآزادانی - احسان مالکی پور

 • تاریخ نشر : 1395-03-01
 • تعداد صفحات: 217
تعداد :
قیمت(تومان): 22,00025,000
امتیاز : 5 رای
اشتراک این سایت با دوستان
خلاصه محتوا :

در هر کشورى، یکى از بازیگران فعال که نقش بسزایى در تحقق توسعه پایدار دارد، بخش عمومى و در رأس آن، دولت است. پیشروي به سوي توسعه پایدار، چالش‌هاي مهمی را در زمینه ارزیابی عملکرد بخش عمومى به وجود می‌آورد. دولت، به عنوان یک سازمان ویژه که تصمیماتش نقش مؤثري در شکل‌دهی به زندگی مردم و نیز محیط زیست ملیّ ایفا می‌کند، در قبال انجام رفتارهاي اداري سازگار با توسعه پایدار مسئول و پاسخگو است. هرگاه توسعه پایدار با فرایندهاي برنامه‌ریزي راهبردي بخش‌هاى مختلف نهادهاى بخش عمومى (دولت، شهردارى و ...) یکپارچه شود، شناسایی مسئولیت اجراي اقدامات و سیاست ها میسر مى گردد. هدف اصلی این کتاب، تلاش براي راه اندازي یک «نظام ارزیابی عملکرد پایداري»  (SPES) در بخش عمومى با تأکید بر دولت است.

فهرست مطالب

 

فصل 1: آشنایی 1

چکیده

1-1  پیش‌زمینه پژوهش

2-1  تعریف مسئله

3-1  اهداف پژوهش

4-1  روش پژوهش

5-1  ساختار کتاب

منابع و مراجع

فصل 2: مرور منابع موضوع

چکیده

1-2  ارزیابی عملکرد زیست محیطی

1-1-2  توسعه پایدار و ارزیابی عملکرد زیست محیطی

2-1-2  ایزو 14031

1-2-1-2  مفهوم ایزو 14031

2-2-1-2  فرایند بهبود مستمر ایزو 14031

3-2-1-2  نوآوري در مجموعه شاخص هاي ایزو 14031

4-2-1-2  کاستی هاي ایزو 14031

3-1-2 چند مدل رو به بهبود EPE

3-1-3 نسل سوم EPE

2-3-1-2  ارزیابی عملکرد پایداري

 2-2  ارزیابی عملکرد راهبردي

1-2-2  بازنگري چارچوب ارزیابی عملکرد راهبردي

2-2-2  ارزیابی متواز ن

1-2-2-2  مفهوم اصلی ارزیابی متوازن

2-2-2-2  کاربرد ارزیابی متوازن در بخش عمومی

3-2-2-2  سه ویژگی و کاستی هاى ارزیابی متوازن

3-2-2  کارت پایداري

3-2  مدیریت عمومی نوین

1-3-2  مروري بر حرکت مدیریت عمومى نوین در دو دهه گذشته

2-3-2  اصول و ارزش‌هاي مدیریت عمومى نوین

3-3-2  نقدها و بازتاب‌هایی درباره مدیریت عمومى نوین

منابع و مراجع

فصل 3: مبانی نظام ارزیابی عملکرد پایداري در دولت

چکیده

1-3 چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد پایداري در دولت

1-1-3 ارزیابی عملکرد و مدیریت راهبردي در دولت

1-1-1-3 تاریخچه ارزیابی در حوزه اداري

2-1-1-3 روندهاي ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار مدیریت راهبردي

3-1-1-3 در ارزیابی عملکرد دولت «شکاف راهبردی1»

2-1-3  ارزیابی عملکرد و راهبرد ملّی توسعه پایدار

1-2-1-3 چالش توسعه پایدار به عنوان یک راهبرد ملّی

2-2-1-3 ارزیابی عملکرد واقعی در خصوص توسعه پایدار

3-1-2-3 «شکاف راهبردی 2» در ارزیابی عملکرد دولت

3-1-1 چارچوب مفهومی دوبعدی و «شکاف راهبردی 3»

1-3-1-3 چارچوب مفهومی دوبعدي

3-1-3 چارچوب مفهومی دوبعدی و «شکاف راهبردی 3»

4-1-3 چارچوب مفهومی سه بعد ي

2-3 تعریف نظام ارزیابی عملکرد پایداري (SPES)

1-2-3 تعریف عملیاتی SPES

2-2-3 مقایسه با دیگر مدل‌ها

1-2-2-3 پایش و ارزیابی (M&E)

2-2-2-3 ارزیابی زیست محیطی راهبردي (SEA)

3-2-2-3 ارزیابی عملکرد زیست محیطی (EPE)

3-3 هدف SPES در دولت

1-3-3  اهداف دوگانه: پاسخگویی عمومی و بهبود عملکرد

2-3-3  پاسخگویی عمومی، پایداري و رضایت شهروندان

1-2-3-3  نگاهی گذرا بر پاسخگویی عمومی

2-2-3-3  پاسخگویی عمومی و رضایت شهروندان

3-2-3-3  پایداري و رضایت شهروندان

4-3  بسط‌هاي سه بعدي دامنه ارزیابی

1-4-3  بسط‌ عمودي: از نتایج تا عوامل تعیین‌کننده

2-4-3  بسط افقی: از کارآیی اکولوژیکی به پایداري یکپارچه

3-4-3  بسط عمقی: از عملکرد مدیریتی تا مشارکت شهروندی

3-4-4 مدل ورودی- خروجی- پیامد- اثر در SPES

3-5 استاندارد ارزیابی از 3E تا 5E

1-5-3  کارآیی و عقلانیت صوري از دیدگاه ماکس وِبِر

2-5-3  بازپیدایى عقلانیت جوهري: توازن کارآیی و اثربخشی

3-5-3  استاندارد ارزیابی عملکرد پایداري: 5E

3-6 فرایند SPES

1-6-3  مروري بر فرایند ارزیابی

2-6-3  پنج اصل فرایند جدید

3-6-3 چرخه PDCA در فرایند SPES

3-6-4 فرایند هشت‌گامی SPES

منابع و مراجع

فصل 4 کارت پایداری SPES

چکیده

1-4  کارت پایداري (SBSC)

1-1-4  نقش کارت پایداري در SPES

2-1-4  تعدیل کارت پایداري براي دولت

3-1-4  فرایند در حال توسعه کارت پایداری

2-4  توسعه راهبرد و اهداف عملکردی

1-2-4 شفاف‌سازي مأموریت و راهبرد

1-1-2-4  مأموریت

2-1-2-4  ارزش‌ها

3-1-2-4  چشم انداز

4-1-2-4  راهبرد

2-2-4  توسعه اهداف عملکردی

3-2-4  اهداف پایداری

1-3-2-4  مفهوم و مدل‌هاي توسعه پایدار

2-3-2-4  اهداف عملکردي توسعه پایدار به عنوان راهبرد ملّی

3-4  توسعه دیدگاه‌هاي کارت پایداری

1-3-4  دیدگاه‌هاي اولیه سه‌جانبه

1-1-3-4  دیدگاه اجتماعی

2-1-3-4  دیدگاه زیست‌محیطی

3-1-3-4  دیدگاه اقتصادی

2-3-4  دیدگاه‌هاي ثانویه

1-2-3-4  دیدگاه فرایندهاي داخلی

2-2-3-4  دیدگاه رشد و یادگیری

4-4  روابط علّی دیدگاه هاي کارت پایداری

1-4-4  روابط علّی درون دیدگاه‌هاي اولیه

2-4-4  روابط علّی بین پنج دیدگاه

3-4-4  نقشه استراتژي کارت پایداری

5-4  طراحی و انتخاب سنجه‌ها، اهداف کمّی و اقدامات ابتکاری

1-5-4  توسعه سنجه‌هاي عملکردی

2-5-4  توسعه اهداف کمّی عملکرد و اقدامات ابتکاری

3-5-4 نهایی نمودن کارت پایداري براي SPES

منابع و مراجع

فصل 5: شاخص هاي عملکرد پایدار ي

چکیده

1-5 مروري بر شاخص هاي توسعه پایدار

1-1-5 خلاصه‌اي از شاخص‌هاي توسعه پایدار در سراسر جهان

2-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد

1-2-1-5  سه نسخه از شاخص‌هاي توسعه پایدار کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد

2-2-1-5  چارچوب شاخص‌هاي توسعه پایدار کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد

3-2-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد

3-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار در سطح ملّی و ارزیابی عملکرد پایداری

1-3-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار و ارزیابی عملکرد پایداري در کانادا

2-3-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار و ارزیابی عملکرد پایداري در انگلستان

3-3-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار و ارزیابی عملکرد پایداري در آلمان

4-3-1-5  شاخص‌هاي توسعه پایدار و ارزیابی عملکرد پایداري در چین

5-3-1-5  مقایسه بین چهار کشور

5-1-4 «شکاف‌های راهبردی» شاخص‌های توسعه پایدار به عنوان ارزیابی عملکرد

2-5 شاخص‌هاي عملکرد پایداري براي SPES

در 1-2-5 نقش شاخص‌هاي عملکرد پایداري (SPI) در SPES

2-2-5  چارچوب شاخص‌هاي عملکرد پایداري

1-2-2-5  چارچوب کارت پایدارى براي شاخص‌هاي عملکرد پایداري

2-2-2-5  رابطه علّی در چارچوب کارت پایداری

3-2-5  دسته‌هاي شاخص‌هاي عملکرد پایداري

1-3-2-5  شاخص‌هاي اولیه عملکرد پایداری

2-3-2-5  شاخص‌هاي ثانویه عملکرد پایداری

4-2-5  انتخاب شاخص هاي عملکرد پایداري براي SPES

1-4-2-5  فرایند توسعه شاخص‌هاي عملکرد پایداری

2-4-2-5  معیارهاي کلیدي براي انتخاب شاخص‌هاي عملکرد پایداری

3-4-2-5  مجموعه شاخص‌هاي چارچوبی عملکرد پایداري براي SPES

3-5  دولت الکترونیک براي توسعه پایدار

1-3-5  موانع شاخص‌هاي عملکرد پایداري بر مبناي چارچوب کارت پایداری

2-3-5 دولت الکترونیک، مشارکت شهروندان و توسعه پایدار

منابع و مراجع

فصل 6: نتیجه گیری

چکیده

1-6  خلاصه‌اي کوتاه و سهم پژوهش

2-6  محدودیت‌هاي این پژوهش

3-6  پژوهش بیشتر

پیوست الف: راهبردهای توسعه پایدار ملی (تصویر جهانی)

 پیوست ب: چارچوب موضوعی شاخص هاي توسعه پایدار UNCSD (2001)

پیوست پ: 15 شاخص مندرج در راهبرد توسعه پایدار انگلستان (1999)

پیوست ت:  شاخص مندرج در راهبرد توسعه پایدار انگلستان  (2007)

پیوست ث: شاخص کلیدي توسعه پایدار در آلمان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×